Каталог ведущих предприятий Донбасса

Интернет-Донбасс Реклама и размещение О проекте О фирме

  
[1] 2


ДП "Донецкий экспертно-технический центр"
Вид деятельности Обеспечение научно-технической поддержки государственного надзора за охраной труда и промышленной безопасностью
Город Донецк
Адрес бул. Шевченко, 27, 8 этаж
Телефон (062) 345-01-30
Факс (062) 345-01-31
Руководитель Начальник - Агафонов Александр Васильевич
E-Mail office@detc.dn.ua
E-Mail
Web www.detc.dn.ua
I. Виконує експертизу на вiдповiднiсть нормативно-правовим актам з охорони працi:

 • проектної документацiї на будiвництво, реконструкцiю, технiчне переоснащення об'єктiв виробничого i соцiально-культурного призначення, виготовлення машин, устаткування та iнших засобiв виробництва, засобiв колективного та iндивiдуального захисту працiвникiв, нових технологiй;
   
 • проектiв будiвництва гiрничодобувних та переробних пiдприємств, рацiонального використання мiнеральної сировини;
   
 • проектiв заходiв щодо охорони будiвель та споруд вiд шкiдливого впливу гiрських робiт;
   
 • проектiв гiрських вiдведень, планiв розвитку гiрських робiт та проектiв розробки родовищ, твердих, рiдинних та корисних газоподiбних копалин;
   
 • матерiалiв на списання запасiв корисних копалини;
   
 • проектiв на лiквiдацiю гiрничодобувних пiдприємств, нафтових та газових свердловин;
   
 • проектiв виконання пiдривних робiт;
   
 • науково-технiчних робiт;
   
 • проектiв будiвництва та експлуатацiї комплексiв з виготовлення вибухових речовин;
   
 • об'єктiв електроенергетики та промислового електроустаткування;
   
 • устаткування (механiзмiв), яке вiдпрацювало нормативний термiн, а також оновленого пiсля аварiї, реконструкцiї на їх придатнiсть до подальшої експлуатацiї;|употребление|
   
 • нових об'єктiв виробничого та соцiально-культурного призначення, якi вводяться в експлуатацiю i тих, якi реконструюються;
   
 • зразкiв нових машин, механiзмiв, устаткування та iнших засобiв виробництва, нових технологiй перед отриманням дозволiв органiв державного нагляду за охороною працi на їх впровадження та виготовлення;
   
 • стан будiвель, споруд, машин, механiзмiв;
   
 • технологiчних процесiв, машин, механiзмiв, устаткування, транспортних засобiв, хiмiчних речовин, їх з'єднань та iншої небезпечної продукцiї, а також тi, що придбали за кордоном;
   
 • навчально-матерiальної бази, програмно-методичного та кадрового забезпечення пiдприємств, органiзацiй та учбових закладiв на вiдповiднiсть вимогам чинних нормативно-правових актiв до видачi дозволу на навчання посадових осiб та працiвникiв з питань охорони працi, а також професiйнiй пiдготовки, перепiдготовки i пiдвищенню квалiфiкацiї працiвникiв, якi залучаються до виконання робiт пiдвищеної небезпеки;
   
 • ступенi шкiдливостi та небезпечних умов працi i трудового процесу, визначення рiвня небезпечних технологiчних процесiв, машин, механiзмiв, устаткування та iнших засобiв виробництва;
   
 • вимог ведення вогняних робiт на вугледобувних пiдприємствах та кар'єрах.
   
  А також виконує iншi види експертизи, передбаченi чинним законодавством.

  Проводить:
 • обстеження дiагностичних центрiв та електровимiрювальних лабораторiй;
   
 • забезпечення технiчного стану металоконструкцiй, зварних та клепальних з'єднань, основних деталей устаткування, у тому числi об'єктiв газового комплексу, технологiчного устаткування нафтовидобувних, нафтопереробних, нафтохiмiчних та хiмiчних виробництв, котлiв, судин, що працюють|какой| пiд тиском, трубопроводiв пари та гарячої води, вантажопiдiймальних споруд;
   
 • технiчний огляд, випробування, обстеження парових та водогрiйних котлiв, судин, що працюють|какой| пiд тиском, наповнюючих станцiй, трубопроводiв пари та гарячої води, пiдйомних споруд та електроустаткування;
   
 • технiчний огляд та експертне обстеження лiфтiв, обстеження пiдприємств та органiзацiй вiдносно видачi дозволу на монтаж, технiчне обслуговування, ремонт, експлуатацiю лiфтiв;
   
 • сертифiкацiю та сертифiкацiйнi обстеження машин, механiзмiв, транспортних та iнших засобiв виробництва, технологiчних процесiв i робiт, систем якостi згiдно з чинними нормативно-правовими актами та стандартами;
   
 • сертифiкацiю та аудит систем управлiння охороною працi, промисловою i екологiчною безпекою пiдприємств за мiжнародними та вiтчизняними нормативними документами;
   
 • розробку систем управлiння якiстю, охороною працi, промисловою i екологiчною безпекою;
   
 • технiчне забезпечення реєстрацiї технологiчних транспортних засобiв, технологiчного огляду зареєстрованого транспорту, а також експертизи об'єктiв транспорту та зв'язку;
   
 • технiчну експертизу транспортних засобiв, якi прийшли в непридатнiсть у зв'язку з дорожньо-транспортними подiями, стихiйними лихами та передпродажну оцiнку;
   
 • санiтарно-гiгiєнiчнi дослiдження чинникiв виробничого середовища та трудового процесу з метою атестацiї робочих мiсць;
   
 • обстеження будинкiв, споруд та iнженерних мереж з метою визначення технiчного стану будiвельних конструкцiй i можливостi їх подальшiй безаварiйнiй експлуатацiї;
   
 • розробку заходiв щодо забезпечення надiйної та безпечної експлуатацiї будiвельних конструкцiй будинкiв, споруд i iнженерних мереж на основi даних технiчного обстеження;
   
 • психофiзiологiчне обстеження працiвникiв, якi виконують роботи пiдвищеної небезпеки, а також претендентiв на цi роботи з метою професiйного пiдбору та психофiзiологiчної експертизи;
   
 • розробку та експертизу декларацiї безпеки об'єктiв пiдвищеної небезпеки;
   
 • аудит охорони працi;
   
 • роботу вiдносно iдентифiкацiї об'єктiв пiдвищеної небезпеки;
   
 • розробку та експертизу планiв попередження, локалiзацiї i лiквiдацiї аварiйних ситуацiй та аварiй;
   
 • розробку методичних та нормативних документiв з безпеки та охоронi працi у вугiльних шахтах;
   
 • з'ясування обставин та причин виникнення страхового випадку на об'єктах пiдвищеної небезпеки;
   
 • навчання з питань охорони працi посадових осiб та працiвникiв пiдприємств, установ, органiзацiй, а також професiйної пiдготовки, перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв, що залучаються до виконання робiт пiдвищеної небезпеки;
   
 • атестацiю зварювачiв та фахiвцiв неруйнiвного контролю;
   
 • навчання громадян на право управлiння механiчними транспортними засобами з видачею свiдоцтва трактористiв-машинiстiв;

  III. Виконує науковi дослiдження в галузi безпеки та охорони працi у вугiльнiй промисловостi.

  IV. Надає методичну допомогу та iнформацiю:
 • собственник пiдприємствам i органiзацiям iз створення безпечних умов працi на робочих мiсцях, охоронi надр та використання мiнеральних ресурсiв;
   
 • вугiльним пiдприємствам з вибору для конкретних умов засобiв та способiв забезпечення безпеки i полiпшення охорони працi;
   
 • пiдприємствам, органiзацiям i учбовим закладам з органiзацiї навчання з питань безпеки i охорони працi;
   
 • пiдприємствам, органiзацiям у розробцi планiв попередження локалiзацiї та лiквiдацiї аварiйних ситуацiй i аварiй;
   
 • пiдприємствам, органiзацiям, винахiдникам, рацiоналiзаторам з науково-технiчних питань i надання їм посередницьких послуг.

 • Украинская Баннерная Сеть
  Создание и поддержка:
  "Медиа Холдинг Интернет-Донбасс"
  2004 internet.dn.ua
  Рекомендуется для просмотра в Microsoft IE 6.0+, Mozilla/Firefox 1.5+ или Opera 9.0+