Каталог ведущих предприятий Донбасса

Интернет-Донбасс Реклама и размещение О проекте О фирме

  
[1] 2 3 4 5


Луганский государственный институт внутренних дел
Город Юбилейный, Луганская обл.
Адрес ул. К. Маркса, 4
Телефон (0622) 93-69-39, 93-50-77
Факс (0642) 93-50-77
Руководитель Ректор - Комарницкий Виталий Марьянович
E-Mail lavd@mail.dsip.net
Web www.lduvs.edu.ua
Програма розвитку Луганського державного університету внутрішніх справ

Луганський державний університет створений Постановою Кабінету Міністрів України "Про реорганізацію вищих навчальних закладів та науково-досвідних установ Міністерства внутрішніх справ" від 08.09.2005 року № 880 та наказом МВС України від 27.09.2005 року № 287 "Про реорганізацію вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ МВС України".
В основу концепції розвитку Університету покладено комплексну програму модернізації національної освіти з урахуванням особливостей функціонування вищих навчальних закладів МВС України.

Пріоритетними напрямами діяльності Університету щодо розвитку вищої освіти є:
- оптимізація організаційно-управлінської системи Університету з урахуванням специфіки його окремих структурних підрозділів (інститутів, факультетів, навчально-консультаційних пунктів, кафедр);
- індивідуальний відбір кандидатів на навчання та створення рівних можливостей у здобутті вищої освіти на основі взаємодії з середніми школами та комплектуючими органами (система багаторівневої підготовки спеціалістів за схемою: профільні класи (школи) – ліцеї (гімназії) – факультет (відділення) довузівської підготовки – вище професійне училище – університет – паралельне навчання за двома спеціальностями);
- підвищення якості освіти за рахунок впровадження передових освітніх та інформаційних технологій, поєднання теоретичної підготовки з практичним навчанням (формування базових навчально-практичних підрозділів (НПП); кафедр при практичних підрозділах ОВС; постійно діючих слідчо-оперативних груп; закріплення з першого курсу курсантів та студентів за відповідними НПП; закріплення за кожним студентом та курсантом двох наставників з числа викладачів та практичних працівників);
- розвиток інфраструктури університету за рахунок залучення й використання позабюджетних коштів (розширення переліку платних послуг: оренда оргтехніки та інших МТЗ, приміщень у позанавчальний час; виконання госпрозрахункових наукових досліджень; надання побутових послуг студентам, магістрам, ад'юнктам, викладачам тощо);
- інтеграція у світовий освітній простір шляхом використання різноманітних форм співпраці з університетами інших країн та ВНЗ поліцейської спрямованості.

Метою Програми розвитку Університету є формування сучасного вищого навчального закладу, що відповідає європейським стандартам.
Завдання Програми розвитку Університету – здійснення системи заходів щодо забезпечення створення гнучкої системи підготовки висококваліфікованих фахівців для органів внутрішніх справ відповідно до пріоритетів реформування системи МВС та інших правоохоронних і судових органів України.

Програма передбачає: удосконалення структури та управління підрозділами Університету; оптимізацію навчально-виховного процесу та методичної роботи; підвищення ефективності наукової діяльності та підготовки науково-педагогічних кадрів; реформування системи виховної роботи та підбору персоналу; модернізацію та інформаційно-технічне забезпечення науково-педагогічної діяльності; розвиток та поглиблення різноманітних форм міжнародного співробітництва; розвиток соціально-побутової інфраструктури.  

1.ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ ТА ЗАВДАННЯ УНІВЕРСИТЕТУ

Діяльність Університету повинна базуватися на принципах: академічної автономії та самоврядування; розмежування прав, повноважень та відповідальності Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України, керівництва Університету та його підрозділів, які входять до його складу; поєднання колегіальних та єдиноначальних засад.

Підґрунтям діяльності Університету повинні виступати гуманістичні,
та демократичні традиції світової та вітчизняної освіти, науки, культури, а також Конституція України, Закони України „Про вищу освіту”, „Про освіту”, „Про мови в Українській РСР”, „Про міліцію”, інші законодавчі акти України, постанови Верховної Ради України, акти Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правові акти Міністерства освіти і науки України, Міністерства внутрішніх справ України, а також Статут Університету.

Основними напрямами діяльності Університету визначаються:
- створення належних умов для курсантів, студентів і слухачів щодо отримання ними теоретичних знань та практичних навичок, що сприяють формуванню з них висококваліфікованих фахівців;
- забезпечення відповідної індивідуальної моральної та матеріальної винагороди науково-педагогічному персоналу за інтелектуальний внесок у справу підготовки спеціалістів та поліпшення умов для здійснення ефективної професійної діяльності;
- моніторинг і прогнозування потреб системи МВС та інших правоохоронних органів у випускниках Університету;
- розвиток усіх форм самоврядування;
- надання ширшої самостійності структурним підрозділам у повсякденній діяльності.

Основними завданнями діяльності Університету виступають:
- розширення переліку неюридичних спеціальностей;
- створення оптимальної структури управління навчально-виховним процесом і науково-дослідною діяльністю науково-навчальних інститутів, факультетів, відділень, кафедр та ін.;
- приведення навчальних планів і програм у відповідність сучасним європейським стандартам за рахунок нових методологічних підходів, цільових навчальних модулів та введення спеціальних курсів;
- створення системи об'єктивної оцінки якості праці науково-педагогічного персоналу, розробка системи заходів матеріального й морального заохочення згідно з чинним законодавством щодо інтелектуальної власності;
- забезпечення права курсантів, студентів та слухачів на отримання другої спеціальності за рахунок паралельного навчання;
- створення багатоступеневої системи підготовки науково-педагогічних кадрів для органів внутрішніх справ України.

З метою реалізації зазначених напрямків та завдань передбачається оптимізувати структуру Університету, реорганізувати факультет № 4 (юридичний) у юридичний навчально-науковий інститут .

Створити відділ довузівської підготовки, до складу якого повинні увійти відділення: профільної освіти; підготовче відділення юридичного профілю; підготовче відділення гуманітарного профілю.

2. НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС ТА МЕТОДИЧНА РОБОТА

Пріоритетними напрямами вдосконалення навчально-виховного процесу в Університеті повинні бути:
•  відкриття нових спеціальностей юридичного (працівник ОВС: КМСН, БНОН, адміністративної служби міліції, дозвільної системи, міграційної та паспортно-візової служби) та неюридичного профілю (соціальний працівник, інформаційна безпека, журналістика);
•  з метою уніфікації підготовки спеціалістів у всіх ВНЗ на базі впровадження інноваційних педагогічних досягнень розробити стандартні науково-методичні комплекси з дисциплін спеціалізації Університету;
- запровадження кредитно-модульного принципу організації навчання;
- впровадження вечірньої форми навчання та очно-заочної у вихідні дні;
- впровадження виробничої практики у позанавчальний час;
- приведення навчальних програм та планів у відповідність сучасним вимогам практичної діяльності;
- з метою забезпечення інформаційного супроводження навчального процесу створити електронний банк періодичних та навчально-методичних видань України;
- впровадити перепідготовку науково-педагогічних кадрів у відповідності з вимогами Болонської Декларації.  

3. РОЗВИТОК НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПІДГОТОВКА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ

Основне завдання науково-дослідної діяльності структурних підрозділів Університету є забезпечення навчального процесу, а також практичної діяльності органів внутрішніх справ, інших правоохоронних органів щодо протидії злочинності. На виконання цього завдання необхідно:
- розробити систему реалізації і впровадження отриманих результатів наукових досліджень у практичну діяльність та затвердити її спільним наказом ректора та начальників УМВС регіону або керівників відповідних департаментів МВС України;
- ввести заправило, що жоден нормативний акт на рівні УМВС не може бути прийнятій без його наукової експертизи відповідними фахівцями Університету з урахуванням пріоритетних напрямків досліджень;
- на підставі моніторингу проблем, що існують в діяльності структурних підрозділів регіону та України, розробити перелік пріоритетних напрямків досліджень Університету з урахуванням профілізації ВНЗ.

Основними напрямами розвитку наукової діяльності та підготовки науково-педагогічних кадрів в Університеті є:
1. Впровадження навчання в магістратурі за дворівневою системою "бакалавр-магістр";
2. З метою створення власних наукових шкіл та формування умов для плідної науково-дослідної роботи:
- розширити перелік наукових спеціальностей, за якими здійснюється підготовка в ад'юнктурі;
- в перспективі, з урахуванням захисту докторських дисертацій створити 2 спеціалізовані вчені ради із захисту дисертації за спеціальностями 12.00.07; 12.00.08; 12.00.09; 21.07.04.
3. Створити спільно з УМВС регіону Центр впровадження та супроводження результатів науково-дослідної діяльності у практичну діяльність правоохоронних та судових органів.
4. З метою реалізації вимог чинного законодавства у сфері інтелектуальної власності та матеріального стимулювання науково-педагогічного складу Університету запровадити укладання авторських угод Університету з авторами об'єктів прав інтелектуальної власності (друковані праці, патенти, комп'ютерні програми тощо) з обов'язковим забезпеченням відсотка винагороди.
6. Встановити порядок матеріального стимулювання науково-педагогічного персоналу залежно від кінцевих результатів науково-дослідної діяльності.
7. Відповідно до загальноінтегрованих тем наукових досліджень Університету визначити пріоритетні напрямки наукових досліджень (загальнокафедральні теми, дисертаційні дослідження, дипломні та магістерські роботи) з урахуванням спеціалізації кафедр та факультетів.
8. Запровадити, відповідно до угод про співпрацю з ВНЗ інших країн, наукове стажування молодих вчених, докторантів та ад'юнктів у провідних університетах світу.  

4. УДОСКОНАЛЕННЯ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ВИХОВНОЇ РОБОТИ, ЗМІЦНЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ ТА ЗАКОННОСТІ

Основними напрямами кадрового забезпечення, виховної, та соціально-психологічної роботи, зміцнення дисципліни та законності в Університеті визнаються:
- прогнозування та оцінка потреб Університету в науково-педагогічних кадрах з урахуванням перспектив розвитку та запровадження нових спеціальностей, за якими планується підготовка фахівців;
- пошук нових та розробка сучасних форм і методів виховної роботи зі студентами, курсантами та науково-педагогічним персоналом Університету;
- розширити права громадських формувань (наукового товариства студентів, курсантів і слухачів, Ради ветеранів, профспілок), органів курсантського та студентського самоврядування щодо участі в управлінні закладом та вирішення повсякденних проблем життєдіяльності Університету;
- з урахуванням вимог індивідуального підбору кандидатів на навчання та створення рівних можливостей у здобутті вищої освіти здійснювати їх соціальний моніторинг та психодіагностику щодо придатності до виконання практичних завдань;
- активізувати діяльність інституту наставників молодих викладачів з числа досвідчених науковців з відповідними важелями морального та матеріального стимулювання;
- запровадити присвоєння почесних звань (професора, доцента, викладача, кращого за спеціальністю тощо) Університету із встановленням постійної грошової надбавки до грошового утримання;
- встановити щорічні персональні стипендії ректора Університету студентам, курсантам, слухачам ад'юнктури та молодим виконавцям за досягнення в навчанні та науковій діяльності;
- проводити щорічну Універсіаду з літніх та зимових видів спорту.  

5. ОСНОВНИМИ НАПРЯМАМИ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

У всесвітній Хартії про глобальне інформаційне суспільство, що була підписана 22 червня 2000 року керівниками восьми держав світу під час зустрічі на Окінаві (Японія), підкреслюється, що інформаційно-комунікативні технології є однією з найвпливовіших та наймогутніших сил, які формують суспільство ХХ I сторіччя. Зважаючи на це, в Університеті потрібно здійснити:
- розвиток дистанційної освіти з використанням телекомунікаційних технологій;
- створення єдиного електронного банку даних навчально-методичної літератури, наукових розробок, формування електронної бібліотеки Університету та її WEB -сайту;
- розробку системи комплексної автоматизації видавничої діяльності;
- запровадження відеоконференц-технологій та вільного доступу до INTERNET ресурсу.

 


Украинская Баннерная Сеть
Создание и поддержка:
"Медиа Холдинг Интернет-Донбасс"
2004 internet.dn.ua
Рекомендуется для просмотра в Microsoft IE 6.0+, Mozilla/Firefox 1.5+ или Opera 9.0+